Gimnestrada 2017.godine

  Bosansko - Hercegovačka  „Gimestrada“

  Bosnian - Herzegovinian „Gimestrada“ 

  2.Međunarodni festival sportske  i ritmičke gimnastike, klasičnog baleta, akrobatike, modernog plesa,strečiga, sportskog aerobika, takmičenje u grupnim vježbama za sva godišta u ritmičkoj gimnastici

  2.International festival of sports and rhytmic gymnastics, classic ballet, acrobatics, modern dance, streching, sports aerobics, rhytmic gymnastics group exercises in all ages 

      

  G              G2                           G1

   

  Organizator : Krsg  Olimpik, Sarajevo , BiH -  Ul.N.Smailagića br.18.

  Organiser:     Krsg Olimpik, Sarajevo.

  Gimestrada će se održati u sklopu manifestacije „Novogradski dani 2017.“

  Gimestrada will be held within „Novi Grad days 2017“.

  Telefon: + 387 33 651 143

        GSM:    +387 60 3245 129

        E-mail:hidajeta.olimpik@gmail.com">hidajeta.olimpik@gmail.com

        Web : WWW.KRSG-OLIMPIK.BA

        Facebook: Krsg „Olimpik“

        Datum održavanja:03.06.2017. godine

        Date of event: 03.06.2017.

        Sportska dvorana : Ramiz Salčin – Olimpijsko naselje – Mojmilo

        Sports hall: Ramiz Salcin –Olimpic willage - Mojmilo

        Kotizacija po učesniku je 5 eura ili 10 KM(konvertibilnih maraka) za takmičarke i učesnike iz Bosne i Hercegovine

       Participants fee for Bosnia and Hezegovina competitors is 5 Euro or 10convertible marks

       Kotizacija po učesniku je 10 eura za takmičarke koje nisu BiH

       Participants fee for out of Bosnia competitors is 10 Euro

            G3G4G5G6G7     

  Cilj „Gimestrade“: Popularizacija svih gimnastičkih disciplina, afirmacija masovnog i vrhunskog sporta, okupljanje svih gimnastičkih klubova , zajedničko druženje i razmjena iskustava, prijedlozi i sugestije trenera za  budući rad, promocija svih gimnastičkih klubova u Bosni i Hercegovini, okupiti sve gimnastičke klubove na jednom mjestu te prisutnim u dvorani prezentovati sva umijeća ovog baznog sporta, razvoj svijesti o zdravom životu i stilu življenja,popularizacija dječije muške i ženske sportske gimnastike.

  Goal of „Gimestrada“: popularisation of all gymnastic disciplines, afirmation of massive and top level sports, gathering of all the gymnastics clubs, joint gathering and exchange od experiences, coache's suggestions and proposals for the future work, promotion od all gymnastics clubs in Bosnia and Herzegovina, gathering of all gymnastics clubs at one place and presentation of all skills of this basic sport to all the present in the Sports hall, development of concience about healthy life and life style, popularization of children male and female sports gymnastics.

  Svi učesnici Gimestrade:  gimnastičari/ke, treneri i klubovi  dobit će Zahvalnice i poklone ,a Klubovi učesnici dobiće i učesnički pehar.

  All participants of Gimestrada: gymnasts, coaches and clubs will recieve letters of appreciation, and clubs will recieve participant's cup.

                G8G9G10

  Propozicije : Svaki klub može u revijalnom dijelu  da se predstavi po slobodnom izboru , u indivindualnim ili grupnim nastupima u vremenskom periodu najviše 45 minuta. Klubovi u prijavi trebaju popuniti tačan naziv svojih koreografija , kao i vrijeme trajanja. Klub organizator ima mogućnost dužeg vremena predstavljanja. U takmičarskom dijelu proglasit će se ekipe po godištima. U grupnoj vježbi broj takmičarki je minimum 4.,  a maksimum nije ograničen.

  Propositions: every club can present itself in entertainment part at their free choice, while individual and group exercises can last 45 minutes at most. Clubs need to fill out the exact name of their exercises, as well as the time frame. Organising club has t eright of longer presentation. In competition part there will be a awards ceremony by ages. Group exercises minimum is 4 competitors, while there is no maximum number. 

   U atačmantu se nalazi Registracioni obrazac koji trebate popuniti.

  You will find the Registration form in attachment that needs to be filled out.

  Takmičarski dio odnosi se samo na grupne vježbe u ritmičkoj gimnastici.

  Competition part only refers to group exercises in rhytmic gymnastics.

  G11G12 G13

  Molim Vas ukoliko želite da Vam obezbijedimo smještaj on je 25 eura u hotelu sa 4 **** . U cijenu je uračunato noćenje sa doručkom.

  Kindly tell us if You want us to reserve You the accomodations at 25euro per day in a 4 star Hotel – bed and breakfast.

  Hotel se nalazi  u bilzini dvorane i potrebno je 5 minuta vožnje do dvorane. Hotel je i 10 minuta vožnje od aerodroma.

  Hotel is close to the Sports hall and it is 5 minutes ride. Hotel is also 10 minute ride from the airport.

  Za smještaj je potrebno da nam javite do 01.marta 2017. Godine

  You need to contact us for accomodations until 1 march 2017.

             G14                                      G15


  Klub (Udruženje ) se može predstaviti u sljedećim disciplinama:

  The Club (Association) can be presented in the following disciplins:

  1. 1.Ritmička gimnastika (individualno ili u grupnim vježbama), revijalno ili takmičarski po slobodnom izboru Kluba učesnika.

  Rhytmic gymnastics (individual or group) entertainment or competition by Club's free choice.

                             G16G17

  2.Sportaska gimnastika (djevojčice i dječaci)

  Sports gymnastics (girls and boys)

                      GA

  3.Moderni ples

  Modern dance

                      GE

  4.Sportski aerobik

  Sports aerobics

                     GR

  5.Akrobatika

  Acrobatics

                    GT

  6.Klasičbalet

  Classic ballet

                 GZ

  7.Grupne vježbe u ritmičkoj gimnastici

  Rhytmic gymnastics group exercises

                   GU

  8.Strečing

  Streching

                            GI

   


  REGISTRACIONI  KARTON - REGISTRATION FORM


  Naziv kluba

  Name of the club

   

  Grad i država iz koje dolazite

  City and state

   

  Gimnastička disciplina ili oblast sa kojom će te učestvovati

  Gymnastics discipline of your choice

   

  Vrijeme trajanja vašeg nastupa

  Exercise time frame

   

  Broj učesnika

  Number of competitors

   

  Ime i prezime trenera

  Name, last name of the coach

   

  Da li Vam je potreban smještaj?

  Do you require accomodations?

   

   Broj Vaših grupni vježbi i godišta djevojčica

  Number of your group exercises and number of girls.

  Obavezno navesti da li djevojčice takmiče u vježbi bez rekvizita  ili u vježbi sa rekvizitom po izboru.

  Please state if girls will compete withous apparatus or the exerciae with apparatus by choice.

  Broj prijavljenih grupnih vježbi nije ograničen.

  Obavezno napišite da li učestvujete revijalno ili u takmičarskom programu.

  Nuber of group exercises is limited.

  Please state if you will participate in competition or entertainment program.

   

  Molimo Vas da napišete imena vaših učesnika zbog štampanja diploma i zahvalnica

  Kindly provide names of your competitors for diplomas and letters of appreciation printing.

   

  Preliminarna prijava do 01.03.2017.

  Preliminary registration until 01.03.2017.

   

  Definitivna prijava do  15.05.2017.

  Final registration until 15.05.2017.

  02.03.2017. održaće se sudijski i trenerski sastanak u 20:00sati.

  Judges and coaches meeting will be held at 20.00hrs on -----2017

  Satnicu nastupa i takmičenja dobićete blagovremeno.

  You will recieve the time-tables of competitiond and exercises accordingly.

   


  © 2023 krsg-olimpik.ba. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.